Bezpieczeństwo

Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje na temat zapytań ofertowych, kroniki budowy jak i ogólnych informacji o projekcie

Kategorie

Informacje na temat profilu działalności, środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu BARTER S.A.oddział w Bydgoszczy, ul. Portowa 8


  1. Oznaczenie prowadzącego zakład.
   Regionalne Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Bydgoszczy ul. Portowa nr 8, jest oddziałem BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28, reprezentowanym przez Zarząd Spółki (KRS 000283787). Zakładem w Bydgoszczy kieruje Kierownik Regionalnego Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Bydgoszczy. Dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej http://www.bartergaz.pl)
  2. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.
   Prowadzona na terenie BARTER S.A. oddział w Bydgoszczy działalność związana jest z magazynowaniem i dystrybucją gazu skroplonego propan, butan i ich mieszanin. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138), został on sklasyfikowany podobnie jak wszystkie inne zakłady, na terenie których występuje gaz propan-butan w ilości równej lub większej niż 200 t. do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (tzw. zakłady o dużym ryzyku).
   Realizując zagadnienia wynikające z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym zakład przedłożył Komendantowi Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wszystkie wymagane prawem Ochrony Środowiska dokumenty w tym Zgłoszenie o którym mowa w art. 250 ust 1 tej ustawy oraz Program Zapobiegania Awarią. Przedmiotowe dokumenty zostały przez właściwe organy przyjęte, pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone. Raport o Bezpieczeństwie został przedłożony Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (zatwierdzony w formie decyzji) i Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – zaopiniowany pozytywnie.
  3. Opis działalności zakładu.
   Rozlewnia prowadzi działalność w zakresie magazynowania, przeładunku i dystrybucji gazu propan-butan i propanu technicznego. Dostarczanie gazu do rozlewni realizowane jest w oparciu o transport autocysternami. Po dostarczeniu do rozlewni gaz magazynowany jest w czterech zbiornikach okopcowanych o pojemności 200 m3 każdy. Gaz ze zbiorników jest przesyłany za pomocą pomp lub sprężarek, instalacją rurociągową do stanowisk napełniania butli oraz do stanowiska napełniania autocysterny.
  4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych.
   Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: Substancja jest skrajnie łatwopalna. Przy ogrzaniu zamkniętego pojemnika istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia ciśnienia i rozerwania opakowania.
   Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Jako gaz cięższy od powietrza gromadzi się w dolnych rejonach pomieszczeń, mogąc doprowadzić do utraty przytomności oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Kontakt z gwałtownie odparowująca cieczą może powodować oparzenia (odmrożenia) skóry i oczu.
   Skutki działania na środowisko: W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplony gaz szybko odparowuje. Nie stwarza zagrożenia dla warstwy ozonowej
  5. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa.
   Właściwości palne i wybuchowe gazu płynnego propan-butan sprawiają, że zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa załogi, ochrony środowiska naturalnego oraz zabezpieczenia mienia zakładowego stanowią jeden z głównych celów strategicznych Zarządu Spółki. Jako podstawowe systemy zabezpieczające i ograniczające skutki awarii przemysłowej można uznać:

 

   • Hydranty:
    Na terenie rozlewni znajdują się hydranty nadziemne, węże pożarnicze i prądownice. Hydranty rozmieszczone są w taki sposób aby możliwe było podawanie wody na wszystkie instalacje i pomieszczenia w których może wystąpić pożar. Wydajność wodna hydrantów jest corocznie badana i spełnia minimalne wymagania dla hydrantów zewnętrznych. Na terenie rozlewni są dodatkowo rozmieszczone gaśnice.
   • Instalacji zraszających:
    Instalacja zraszacza jest zainstalowana w pomieszczeniu napełniania butli w magazynie butli napełnionych i opróżnionych oraz na stanowisku NO autocysterny. Instalację można uruchomić w kilku miejscach na terenie rozlewni
   • zaworów bezpieczeństwa
    Zawory bezpieczeństwa są równomiernie rozmieszczone na instalacji technologicznej i zbiornikach stacjonarnych. W przypadku przekroczenia ciśnienia zadanego ciśnienia zawór się otwiera w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz instalacji. Zadziałanie zaworu powoduje nieznaczną emisje gazu i spadek ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa są systematycznie kontrolowane.
   • zaworów odcinających
    Cała instalacja technologiczna rozlewni do przesyłu gazu jest wyposażona w zawory odcinające zintegrowany z systemem detekcji. Zawory odcinające mają za zadanie ograniczyć i zamknąć wypływ gazu w przypadku awarii.
   • zbiorników zapasowych do przetaczania substancji niebezpiecznych
    Istnieje możliwość przeładunku gazu w przypadku wystąpienia awarii lub rozszczelnienia przeładunku do dostępnych zbiorników również do autocystern. Proces może być wykonany za pomocą pomp i sprężarek stacjonarnych.
   • zbiorników wody do ochrony przeciwpożarowej
    W przypadku braku wymaganej wydajności wodnej istnieje niewyczerpalne źródło wody do celów przeciwpożarowych w rzece Brda. Z możliwością jej pobierania w porcie żeglugi bydgoskiej.
   • sprzętu ochrony osobistej
    Na terenie rozlewni znajdują się sprzęt ochrony osobistej. Są to aparaty powietrzne z maskami izolującymi układ dróg oddechowych. Na terenie rozlokowane są również apteczki, koce gaśnicze i kurtyny wodne.
   • systemy monitorowania zakładu
    Obiekt jest monitorowany 24h przez system detekcji gazu w zakresie rozszczelnień oraz posiada monitoring przemysłowy umożliwiający zdalny podgląd sytuacji na terenie rozlewni. W ramach monitoringu przeprowadzane są comiesięczne kontrole bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Większość przeanalizowanych scenariuszy awaryjnych nie wykracza skutkami poza teren rozlewni, natomiast wybuch bleve autocysterny i wzrost promieniowania cieplnego wymaga ustalenia minimalnej strefy ochronnej w celu ochrony ludności odległości 765 metrów od stanowiska NO autocysterny. Analiza dotyczy jedynie promieniowania cieplnego I nie zawiera dodatkowych zagrożeń tj. efekt nadciśnienia czy odlamkowanie. W związku z tym nie jest wskazana jakakolwiek zabudowa mieszkaniowa w wyznaczonym promieniu (obszarze).

 1. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.
  Rozlewnia w Bydgoszczy została objęta systemem GOPŁO do bezpośredniej komunikacji z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy w przypadku poważnej awarii przemysłowej.


  Rodzaj alarmu przewidziany do stosowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 • wygasić wszystkie źródła ognia otwartego, nie palić papierosów,
 • natychmiast przerwać wykonywanie wszelkich prac w szczególności takich jak: spawanie, cięcie, zgrzewanie itp.
 • wyłączyć urządzenia gazowe -kuchenki, wentylatory oraz inne zbędne odbiorniki elektryczne,
 • zachować spokój, przeciwdziałać panice, pozamykać drzwi i okna,
 • wychodząc z budynku sprawdzić czy wszyscy użytkownicy, domownicy opuścili mieszkanie,
 • ewakuować się z terenu zagrożonego w bezpieczne miejsce i czekać na dalsze instrukcje od właściwych służb ratowniczych,
 • nie blokować linii telefonicznych, informacji poszukiwać na stronie lokalnej internetowej stacji informacyjnej lub słuchać lokalnej rozgłośni radiowej.

Informacje na temat profilu działalności i realizacji zagadnień z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom
przemysłowym na terenie

Regionalnego Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Barczewie ul. Zatorze nr 1.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Regionalne Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Barczewie ul. Zatorze nr 1, jest oddziałem BARTER S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28, reprezentowanym przez Zarząd Spółki (KRS 000283787). Zakładem w Barczewie kieruje Kierownik Regionalnego Centrum Dystrybucji Gazu LPG w Barczewie. Dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej http://www.bartergaz.pl)

2. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

W związku z prowadzoną działalnością związaną z magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego propan-butan oraz propan, zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Z uwagi na posiadane możliwości magazynowe gazu, został on zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizując zagadnienia wynikające z zakresu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym zakład przedłożył Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Olsztynie tzw. „ Zgłoszenie zakładu o zwiększonym ryzyku ” oraz „Program zapobiegania awariom”.

3. Opis działalności zakładu.

Zakład zajmuje się przeładunkiem, magazynowaniem i dystrybucją gazu propan-butan i propan. „Gaz” w stanie ciekłym magazynowany jest na terenie obiektu w trzech nadziemnych zbiornikach ciśnieniowych mogących pomieścić łącznie 63 t. gazu płynnego. Produkt dostarczany jest do zakładu w cysternach kolejowych, których zawartość przelewana jest do zbiorników magazynowych i następnie w rozlewni odbywa się proces napełniania butli gazowych, które w dalszej kolejności rozwożone są do odbiorców. W zakładzie prowadzona jest również dystrybucja gazu LPG autocysternami do stacji tankowania pojazdów samochodowych

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych.

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: Substancja jest skrajnie łatwopalna. Przy ogrzaniu zamkniętego pojemnika istnieje niebezpieczeństwo zwiększenia ciśnienia i rozerwania opakowania.
Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka: Jako gaz cięższy od powietrza gromadzi się w dolnych rejonach pomieszczeń, mogąc doprowadzić do utraty przytomności oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Kontakt z gwałtownie odparowująca cieczą może powodować oparzenia (odmrożenia) skóry i oczu.
Skutki działania na środowisko: W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplony gaz szybko odparowuje. Nie stwarza zagrożenia dla warstwy ozonowej.

5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej.

Rodzaj alarmu przewidziany do stosowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Sposób postępowania po ogłoszeniu alarmu:

 • wygasić wszystkie źródła ognia otwartego, nie palić papierosów,
 • natychmiast przerwać wykonywanie wszelkich prac w szczególności takich jak: spawanie, cięcie, zgrzewanie itp.
 • wyłączyć urządzenia gazowe -kuchenki, wentylatory oraz inne zbędne odbiorniki elektryczne,
 • zachować spokój, przeciwdziałać panice, pozamykać drzwi i okna,
 • wychodząc z budynku sprawdzić czy wszyscy użytkownicy, domownicy opuścili mieszkanie,
 • ewakuować się z terenu zagrożonego w bezpieczne miejsce i czekać na dalsze instrukcje od właściwych służb ratowniczych,
 • nie blokować linii telefonicznych, informacji poszukiwać na stronie lokalnej internetowej stacji informacyjnej lub słuchać lokalnej rozgłośni radiowej.

Informacje na temat profilu działalności, środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Terminalu przeładunkowego BARTER S.A. oddział w Sokółce Oś. Buchwałowo nr 2.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Terminal przeładunkowy w Sokółce Oś. Buchwałowo nr 2, jest oddziałem BARTER S.A. reprezentowanym przez Zarząd Spółki z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowej 28,. Oddziałem w Sokółce kieruje Dyrektor zakładu  (KRS 000283787; dane kontaktowe umieszczone są na stronie  http://www.bartergaz.pl).

2. Realizacja przepisów wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

W związku z prowadzoną działalnością  związaną z magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego  propan, butan i ich mieszanin, oraz magazynowaniem na potrzeby własne oleju  napędowego, zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Możliwości magazynowe wyżej wymienionych mediów, klasyfikują  go do  tzw. Zakładów dużego ryzyka.

Realizując zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – „Prawo ochrony środowiska” zakład opracował i wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem oraz przedłożył do zaopiniowania Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Straży Pożarnej i Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska niżej wymienione dokumenty:

 • Zgłoszenie zakładu;
 • Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym;
 • Raport o bezpieczeństwie;
 • Wewnętrzny plan operacyjno-ratwoniczy;

oraz przekazał niezbędne informacje do opracowania „Zewnętrznego planu operacyjno-ratwoniczego”.

Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku po uzyskaniu pozytywnego postanowienia Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, zatwierdził  „Raport o bezpieczeństwie” oceniając również pozytywnie przedłożone „Zgłoszenie”, „Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym” oraz „Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy”.

3. Opis działalności zakładu.

Profil działalności Spółki BARTER S.A. oddział w Sokółce związany jest z możliwością wykorzystania swego położenia geograficznego na bazie rozbudowanej  bocznicy kolejowej i infrastruktury umożliwiającej przeładunek towarów transportowanych drogą kolejową. Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie ogranicza się tylko do obrotu gazem propan-butan, ale zajmuje się również przeładunkiem kontenerowym, sprzedażą nawozów mineralnych oraz dystrybucją węgla.  Ponadto na terenie zakład istnieje możliwość spedycji i składowania takich materiałów jak drewno i  zrębka drzewna. Składowany asortyment nie stwarza zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i nie przyczynia się do zaliczenia obiektu do zakładów o dużym ryzyku.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku.

 • PROPAN, BUTAN I ICH MIESZANINY:

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi:        

Właściwości niebezpieczne gazu płynnego propan-butan wynikają przede wszystkich z jego podatności na zapłon w mieszaninie z powietrzem, nie należy on do substancji toksycznych natomiast jest  sklasyfikowany jako substancja skrajnie łatwopalna.

Zwroty określające rodzaj zagrożenia:

H220 – Skrajnie łatwopalny gaz.

H280 – Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Skutki działania na zdrowie człowieka:

Jako gaz cięższy od powietrza gromadzi się w dolnych rejonach pomieszczeń, mogąc doprowadzić do utraty przytomności oraz uduszenia z powodu lokalnego braku tlenu. Wdychanie gazu o dużym stężeniu może powodować nudności, bóle i zawroty głowy. Długotrwałe przebywanie w oparach gazu może  niekorzystnie oddziaływać na centralny system nerwowy. Podobnie jak w przypadku wszystkich gazów skroplonych, kontakt z gwałtownie odparowująca cieczą może powodować odmrożenia skóry i oczu.

Skutki działania na środowisko:

W normalnych warunkach nie występuje zagrożenie dla środowiska. Skroplony gaz szybko odparowuje. Nie stwarza zagrożenia dla warstwy ozonowej.

 • OLEJ NAPĘDOWY , DIESEL NR 2:

 

Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi: 

Flam Liquid 3H226Łatwopalna ciecz i pary

Skutki działania na zdrowie człowieka: 

Asp. Tox. 1H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Skin Irrit..2H315Działa drażniąco na skórę
Acute Tox.4H332Działa szkodliwie w następstwie wdychania
STOT Rep. Exp. 2H373Może  powodować  uszkodzenie  narządów  (krew,  grasica,  wątroba)  poprze długotrwałe lub powtarzane narażenie.
RakotwórczośćH351    Podejrzewa się, że powoduje raka

 Skutki działania na środowisko:

Aquatic Chronic 2H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

5. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa.

Właściwości palne i wybuchowe gazu płynnego propan-butan sprawiają, że zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa załogi, ochrony środowiska naturalnego oraz zabezpieczenia mienia zakładowego stanowią jeden z głównych celów strategicznych Zarządu Spółki.

 

Podstawowe systemy zabezpieczające i ograniczające skutki awarii przemysłowej stosowane na terenie terminalu przeładunkowego :

a) wielowarstwowy system bezpieczeństwa i ochrony,

b) zapewnienie pełnej szczelność mechanicznej,

c) stosowanie urządzeń i instalacji zabezpieczających takich jak:

 system detekcji gazu z centralami ustawionymi na dwa zakresy reakcji systemu:

I.  pierwszy próg „ostrzegawczy” powoduje uruchomienie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,

II. drugi próg „alarmowy” powoduje wyłączenie urządzeń napełniających, zamknięcie elektrozaworów oraz wyłączenie zasilania w energię elektryczną.

– mechaniczna wentylacja wyciągowa uruchamiająca się w przypadku wykrycia rozszczelnienia,

– instalacja uziemiająca odprowadzająca ładunki elektrostatyczne z cystern sprzężona z wyłącznikami uruchamiającymi urządzenia napełniające,

– stosowanie złączy zrywanych zapobiegających uszkodzeniu instalacji stacjonarnej w przypadku przemieszczenia cysterny podłączonej do instalacji,

– stała instalacja gaśnicza zraszaczowa,

– instalacja elektryczna i urządzenia dostosowane są do pracy w strefach zagrożenia wybuchem,

d) system zaopatrzania wodnego, składający się z sieci hydrantów przeciwpożarowych, zbiornika wodnego ppoż. i urządzeń wspomagających,

e) prowadzenie cyklicznych ćwiczeń z podmiotami ratowniczymi.

Substancje znajdujące się na terenie terminala przeładunkowego gazu z uwagi na swe właściwości fizykochemiczne stwarzają zagrożenie przede wszystkim dla zakładowej obsługi instalacji technologicznej i w większości analizowanych scenariuszy awaryjnych nie zagrażają osobom i obiektom z poza zakładu. Zakład zlokalizowany jest na obrzeżach miast na stosunkowo dużym obszarze wynoszącym kilkadziesiąt hektarów. Terminal przeładunkowy gazu propan-butan stanowi niecałe 8%  powierzchni użytkowej całego zakładu, w związku z tym ewentualne  skutki wystąpienia poważnej awarii przemysłowej skupią się przede wszystkim na obszarze zakładowym. Jednak zakładając wyjątkowo niekorzystny splot czynników wypadkowych, nie można wykluczyć  sytuacji, w której zasięg skutków awarii może dotyczyć obszaru pozazakładowego.  W przypadku powstania poważnej awarii, istnieje możliwość uwolnienia do atmosfery gazu propan – butan, który w normalnych okolicznościach uległby rozrzedzeniu w powietrzu, ale w pewnych warunkach może stanowić zagrożenie wybuchowe.

Hipotetyczne scenariusze awaryjne przewidują możliwość oddziaływania w istotnym zakresie promieniowania cieplnego i fali nadciśnienia również poza terenem zakładu. Przewiduje się, że w zasięgu oddziaływania mogą znaleźć się obiekty zlokalizowane na  północ od zakładu za drogą Oś. Buchwałowo ( ul. Kolejowa)  oraz najbliższe budynki przy ul. Torowej.

6. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie terminalu przeładunkowego gazu propan-butan.

Ogłoszenie i odwołanie alarmu na terenie zakładu sygnalizuje zakładowa syrena alarmowej.

– dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Uwaga! Zakładowa syrena alarmowa może być uruchomiona na kilku sekund w celach szkoleniowych lub po zabiegach konserwacyjnych. W celu uzyskania potwierdzenia o zaistnieniu sytuacji awaryjnej na terenie terminalu, należy drogą telefoniczną skontaktować się obsługa zakładową nr tel. (85) 722 95 00  lub Strażą Pożarną nr tel. 998.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób ogłoszenia alarmu przez służby ratownicze (Państwową Straż Pożarną):

Sposób postępowania społeczeństwa po ogłoszeniu alarmu :

 • zachowaj spokój, wygaś wszelkie źródła ognia tj. paleniska, ogniska, nie pal papierosów,
 • wyłącz kuchenkę gazową, elektryczne urządzenia grzewcze i inne tego typu odbiorniki,
 • zamknij drzwi i okna,
 • wychodząc z budynku sprawdź czy wszyscy użytkownicy, domownicy opuścili obiekt,
 • ewakuuj się w bezpieczne miejsce i czekaj na dalsze instrukcje od właściwych służb ratowniczych,
 • staraj się nie blokować linii telefonicznych, informacji poszukuj na stronie lokalnej internetowej stacji informacyjnej lub słuchaj lokalnej rozgłośni radiowej.