Projekt UE

Znajdziesz tutaj szczegółowe informacje na temat zapytań ofertowych, kroniki budowy jak i ogólnych informacji o projekcie

Kategorie

Informacje o Projekcie

Tytuł projektu: „Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń do jego obsługi.”
Budowa terminalu pozwoli na znaczne przyspieszenie transportu lądowego i zwiększenie przepływu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Wspólnoty Niepodległych Państw i Chinami. Przyczyni się w znaczący sposób do wzrostu wymiany handlowej, przede wszystkim w kontekście planowanego utworzenia Nowego Jedwabnego Szlaku.
Realizacja projektu poprawi w znaczący sposób dostępność transportową województwa podlaskiego oraz stworzy nowe możliwości wykorzystania potencjału obszarów przygranicznych.
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, działania 4.2. Infrastruktura kolejowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 81 061 930,94 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 65 684 008,89 zł. Dofinansowanie IZ RPOWP wynosi 39 994 993 zł.